Les més visitades

6.26.2014

A Telefónica, colpejarem juntes

[Article publicat a la secció Impressions del setmanari La Directa nº 367 el 25 de juny de 2014]


Telefónica té una plantilla fixa de 20.000 persones i prop de 100.000 subcontractades a l'Estat. Una part d'aquestes persones, la plantilla de Cotronic de Barcelona, que treballa instal·lant i reparant línies per a Telefónica, estan mobilitzades des del mes d'abril. El que va néixer com una lluita per aturar el deteriorament de les condicions laborals en l'empresa s'ha convertit després de dos mesos i gràcies a la coordinació sindical entre contractes i empresa principal, en un conflicte contra la destrucció d'ocupació digna que supera el marc concret de Cotronic i afecta el conjunt de treballadors i treballadores subcontractades i en plantilla de Telefónica.

Ni la primera vaga del 29 d'abril, amb un seguiment de prop del 90%, ni les jornades de vaga posteriors del 29 i 30 de maig, amb seguiments del 60%, han aconseguit que l'empresa s'assegui a negociar. De moment l'única reacció de Cotronic han estat efectuar set acomiadaments i amenaçar els i les vaguistes que no tornarien a treballar en cap de les contractes de Telefónica.

Que la direcció de l'empresa no s'avingui a negociar amb una plantilla en peu de guerra, unida, amb una actitud combativa i valenta, malgrat la repressió, només es pot comprendre pel nivell de subcontractació que hi ha a l'empresa. Cotronic té 85 persones en nòmina i un centenar de treballadores i treballadors subcontractats, la majoria falsos autònoms. Falsos emprenedors que resulten encara més barats que la plantilla mileurista, que treballen 10h o 12h diàries sense queixar-se, que si tenen un accident laboral no comput en l'accidentabilitat laboral de l'empresa i que no s'organitzaran per fer una vaga i molt menys per les condicions laborals d'una plantilla que la subcontractació fa que considerin la competència. Per què hauria de negociar amb el comitè, Cotronic, per una vaga que està fent a efectes pràctics no més del 25% de la seva mà d'obra?

La situació a Cotronic es reprodueix a les contractes de Telefónica i a l'empresa principal. Les empreses segueixen una estratègia de destrucció de plantilles fixes que se substitueixen per cadenes de subcontractació on cada nova baula sotmet els treballadors a condicions laborals més precàries. Fa tres anys Cotronic tenia unes 190 persones en plantilla, ara ja són només 85; a Cotronic Madrid ja només en queden 20; Telefónica ha destruït 50000 llocs d'ocupació digna. Externalitzant el treball estable, Telefónica i les seves contractes redueixen costos laborals i flexibilitzen la mà d'obra, però aquest no és el gran avantatge que obtenen de la subcontractació. El gran avantatge és que la subcontractació permet aixecar murs invisibles entre els treballadors amb diferents condicions laborals, i per tant, mina la nostra capacitat d'organitzar-nos.

Els treballadors i treballadores subcontractades i fixes de Telefónica treballem braç a braç, en un mateix espai, fent la mateixa feina i per la mateixa empresa final; el que ens separa és que una construcció legal, la subcontractació, fa que ens interpretem com a competència entre nosaltres. El sindicalisme quotidià a Telefónica, respecta i apuntala aquests murs invisibles però el conflicte de Cotronic, que recull els fruits del treball, ardu i llarg, d'una altra manera d'entendre el sindicalisme, està dinamitant les fronteres.

Fent cas omís de les veus que ens diuen que oficialment som de la la mateixa empresa ni del mateix sector, delegats i delegades sindicals de diferents organitzacions de Telefónica i les seves contractes col·laborem activament en la mobilització, repartint comunicats, organitzant assemblees conjuntes, compartint recursos. A l'última ronda d'assemblees de comitè de Telefónica, treballadors de plantilla i subcontractats ens vam reunir per primera vegada per parlar de la problemàtica. Quelcom inaudit dins el sindicalisme telefònic i que ha alertat molt l'empresa, que va amenaçar amb sancions si els treballadors subcontractats entraven a les centrals on no treballen habitualment. Ni tan sols van permetre que estiguessin al vestíbul, darrere dels torns, on pot entrar qualsevol altra persona.

Els esforços per estendre el conflicte d'allò concret a allò general es materialitzaran en una primera vaga conjunta de les contractes i Telefónica el 30 de juny a la província de Barcelona. Tot i que encara no tenim el teixit social suficient per tenir el seguiment que mereix una mobilització d'aquestes característiques, unes 4000 persones que treballem per a Telefónica en una modalitat contractual o una altra estem cridades a la vaga contra la destrucció d'ocupació digna. Exigim que es limiti la subcontractació, la readmissió de les persones acomiadades, l'acomiadament improcedent opció del treballador, la subrogació de personal... I sobretot, exigim a les contractes que els subcontractats i els autònoms passin a formar part de la plantilla.

La lluita per la incorporació en plantilla del personal subcontractat apareix en l'actual escenari de balcanització de la mà d'obra com l'únic element capaç d'aglutinar els interessos dels centenars de milers dels treballadors de Telefónica i les seves contractes. Implica comprendre que l'estratègia del capital és buscar la manera que no trobem objectius comuns perquè no sapiguem com lluitar conjuntament. Equival a superar la interpretació capitalista de l'altre com a competència i reconèixer-lo com a company de ple dret, com el millor aliat per colpejar plegats contra la injustícia feta multinacional. El 30 de juny a Telefónica començarem a colpejar juntes.

http://merceamado.blogspot.com.es/2014/06/a-telefonica-colpejarem-juntes.html

En Telefónica, golpearemos juntas

[Traducción del artículo publicado en la sección Impressions del semanario La Directa nº 367 el 25 de junio de 2014]

[En català]

Telefónica tiene una plantilla fija de 20.000 personas y cerca de 100.000 subcontratadas en el Estado. Parte de esos trabajadores, la plantilla de Cotronic de Barcelona, que trabaja instalando y reparando líneas para Telefónica, están en plena movilización desde el pasado abril. Lo que nació como una lucha para frenar el deterioro de las condiciones laborales en la empresa se ha convertido tras dos meses, gracias a la coordinación sindical entre contratas y empresa principal, en un conflicto contra la destrucción de empleo digno que supera el marco concreto de Cotronic y afecta al conjunto de trabajadores subcontratados y en plantilla de Telefónica.

Ni la primera huelga del 29 de abril, con un seguimiento cercano al 90%, ni las jornadas de huelga posteriores el 29 y 30 de mayo, con seguimientos del 60%, han conseguido que la empresa se siente a negociar. De momento la única reacción de Cotronic han sido siete despidos y amenazas a los huelguistas de que no volverían a trabajar en ninguna de las contratas de Telefónica.


Que la dirección de la empresa no se siente a negociar con una plantilla en pie de guerra, unida, con una actitud combativa y valiente pese a la represión, solo se comprende por el nivel de subcontratación de la empresa. Cotronic tiene 85 trabajadores en nómina y un centenar de trabajadores subcontratados, la mayoría falsos autónomos. Falsos emprendedores que resultan a la empresa más baratos aún que su plantilla mileurista, que trabajan 10h o 12h diarias sin quejarse, cuyos accidentes laborales no computan en la accidentabilidad laboral de la empresa y no se organizarán para una huelga, menos aún por las condiciones laborales de una plantilla que la subcontratación hace que consideren su competencia. Por qué va a sentarse a negociar Cotronic con una huelga que están haciendo a efectos prácticos un 25% de su mano de obra.

La situación en Cotronic se reproduce tanto en las contratas de Telefónica como en la empresa principal. Las empresas siguen una estrategia de destrucción de plantillas fijas y substitución de éstas por cadenas de subcontratación en las en que cada nuevo eslabón somete a sus trabajadores a condiciones laborales más precarias. Hace tres años Cotronic tenía en plantilla a unos 190 trabajadores, ahora ya son sólo 85, en Cotronic Madrid ya solo quedan 20; Telefónica ha destruido 50000 empleos dignos. Externalizando el trabajo estable, Telefónica y sus contratas reducen costes laborales y flexibilizan la mano de obra, pero esa no es la mayor ventaja que extraen de la subcontratación. La gran ventaja es que subcontratando levantan muros invisibles entre los trabajadores con diferentes condiciones laborales y mina así nuestra capacidad de organizarnos.

Subcontratados y fijos de Telefónica trabajamos codo con codo, en el mismo espacio, haciendo el mismo trabajo, para la misma empresa final, lo que nos separa es que un constructo legal, la subcontratación, hace que nos interpretemos unos a otros como competencia. El sindicalismo cotidiano en Telefónica respeta y apuntala esos muros invisibles pero el conflicto de Cotronic, recogiendo los frutos de un arduo y largo trabajo de otra forma de entender el sindicalismo, está dinamitando las fronteras.

Haciendo caso omiso de que no estamos oficialmente en la misma empresa ni el mismo sector, delegados sindicales de diferentes organizaciones de Telefónica y sus contratas colaboramos activamente en la movilización, repartiendo comunicados, organizando asambleas conjuntas, compartiendo recursos. En la última ronda de asambleas de comité de Telefónica Barcelona trabajadores de plantilla y subcontratados nos juntamos por primera vez para hablar de la problemática. Algo inaudito en el sindicalismo telefónico y que ha alertado mucho a la empresa, que amenazó con sanciones si los trabajadores subcontratados entraban en centrales donde no trabajan habitualmente. Ni siquiera permitieron que estuvieran en el vestíbulo, detrás de los tornos, donde puede entrar cualquier otra persona.

Los esfuerzos por extender el conflicto de lo concreto a lo general se materializarán en una primera huelga conjunta en las contratas y en Telefónica el 30 de junio en la provincia de Barcelona. Aunque aún no disponemos de tejido social suficiente para que paren las cerca de 40000 personas que trabajamos para Telefónica en una modalidad contractual u otra estamos llamadas a la huelga contra la destrucción de empleo digno, caminamos hacia ello. Exigimos que las empresas que se limite la subcontratación, que los despedidos sean inmediatamente readmitidos, el despido improcedente opción del trabajador, subrogación de personal. Y sobre todo, exigimos a las contratas que trabajadores subcontratados y autónomos pasen a plantilla.

La lucha por la incorporación en plantilla del personal subcontratado aparece en el actual escenario de balcanización de la mano de obra como el único elemento capaz de aglutinar los intereses de los cientos de miles de trabajadores de Telefónica y sus contratas. Supone comprender que la estrategia del capital es buscar la manera de que no encontremos objetivos comunes para que no sepamos cómo luchar juntos. Equivale a superar la interpretación capitalista del otro como competencia y reconocerlo como compañero de pleno derecho, como el mejor aliado para golpear juntos contra la injusticia hecha multinacional. El 30 de junio en Telefónica empezaremos a golpear juntas.
http://isabelmoro.blogspot.com.es/2014/06/en-telefonica-golpearemos-juntas.html

6.18.2014

Resolución de los comités de Telefónica y sus Contratas: EL VIERNES 30 DE JUNIO, HUELGA CONJUNTA

Los comités de TELEFÓNICA, ELECNOR, ITETE, ABENTEL y COTRONIC reunidos el viernes 13 de junio han acordado CONVOCAR HUELGA CONJUNTA para el LUNES 30 DE JUNIO DE 2014.

Las reivindicaciones que defendemos son muy similares a las que tenemos todos los trabajadores. Las plantillas fijas (o de obra y servicio) se han reducido brutalmente, aumentando en todas las empresas los falsos autónomos.

La multinacional Movistar ha empeorado las condiciones y cada vez nos exigen más, forzándonos a exceder la jornada laboral cada día, sin pagarnos las horas extras ni cotizarlas a la seguridad social.

Muchos compañeros han capitalizado el dinero del paro y finiquito para ser autónomos y no cotizan a la seguridad social ni a Hacienda por las largas jornadas semanales que se realizan, reparando averías o instalando fibra óptica y cobre, son los servicios de banda ancha que llevan asociados.

Hemos denunciado reiteradamente que no se cumplen las medidas de salud laboral al subir a postes y escaleras ni al bajar a las cámaras subterráneas.

Hay accidentes graves o mortales, que en el caso de los autónomos no se contemplan como accidente laboral porque dicen que no son trabajadores sino empresarios.

Nuestras reivindicaciones conjuntas son las siguientes:
  • El pase a plantilla de los subcontratados y autónomos. La fragmentación de plantillas solo sirve para dividirnos e imposibilita la negociación colectiva, precariza nuestra vida laboral e impide la conciliación de la vida familiar con la laboral.
  • Que cuando un trabajador despedido gane un juicio por despido tenga la opción entre la indemnización o recuperar su trabajo.
  • Subrogación automática del personal en caso de que Telefónica-Movistar asigne una zona de trabajo a otra contrata distinta.
  • Exigimos que se limiten los supuestos legales que permiten la subcontratación y que cuando se dé no sea con condiciones laborales inferiores a las de la contrata.

Por todo ello nos comprometemos todos y todas las delegadas de los comités de empresa a convocar a todas las plantillas de Telefónica, Contratas y Subcontratas (mediante una convocatoria sectorial) a ir a la HUELGA el 30 de Junio.

Realizaremos asambleas conjuntas durante el mes de junio ante todos los centros de trabajo, puntos de reunión o almacenes para difundir y promover la participación de esta convocatoria. Exigimos además, la readmisión de todos los despedidos durante el proceso de lucha que ya ha comenzado.
BASTA DE SUBCONTRATACIÓN. BASTA DE PRECARIEDAD.

Firmado: comités de Telefónica, Cotronic, Elecnor, Abentel e Itete de la provincia de Barcelona.